Chodera lab ServersCheck
Last Update - 18/11/2019 16:12:25 (UTC)

DEW POINT
CYTOMAT DEW POINT
DEW POINT
TECAN EVO DEW POINT
HUMIDITY
TECAN EVO HUMIDITY
HUMIDITY
CYTOMAT HUMIDITY
TEMP
TECAN EVO TEMPERATURE
TEMP
SENSOR GATEWAY TEMP
TEMP
CYTOMAT TEMPERATURE

FromTo

Please select a sensor first.